Q:有两个人掉到陷阱里了,死的人叫死人,活人叫什么?

searchguard 安装过程中的问题

Elasticsearch | 作者 code4j | 发布于2018年09月05日 | 阅读数:1577

 
安装searchguard最后 要执行 sgadmin.sh 脚本的时候,提示连接我集群 端口 9300.
 
但是这个端口我改了没有使用默认的,请问从哪里能够修改脚本执行时访问的端口呢
 
已邀请:

zqc0512 - andy zhou

赞同来自: zyb1994111

sgadmin.sh后面可以带参数的啊。他提供的文档有详细的解释的。
参考
./sgadmin.sh  -cd /home/es/sgconfig -cn xx -ks  /xxx/config/xx-keystore.jks -kspass Abcd1234  -ts  /xxx/config/truststore.jks -tspass xx -nhnv -h xxxx -p 9300
 

要回复问题请先登录注册